Istorie Locala

Oraşul Băile Govora, staţiune balneo-climaterică de interes naţional şi european, are ca ramură importantă a economiei locale turismul, asociat cu valorificarea proprietăţilor terapeutice ale apelor minerale şi aerului puternic ionizat şi de cruţare din orizontul local. Pentru localităţile componente (Gătejeşti şi Curături) activităţile de bază sunt agricultura de subzistenţă (cultura plantelor, creşterea animalelor, pomicultura) şi exploatările forestiere (ocazional). Paralel cu acestea parte din locuitorii oraşului desfăşoară activităţi în cadrul societăţilor comerciale cu profil balnear-turistic, sau a celor specializate în comerţul cu amănuntul, practicat permanent sau sezonier pentru susţinerea activităţilor de bază din staţiune.

Printre resursele naturale locale care fac obiectul activităţilor economice din zonă menţionăm: apele minerale (iodurate, bromurate, clorurate, sulfuroase), sarea (neexploatată), tufuri vulcanice, argile şi balast (în albia pârâului Govora) şi lemnul.

La înfiinţarea staţiunii balneare Govora-Băi, inaugurată în anul 1889, din punct de vedere administrativ-teritorial, aceasta a aparţinut de comuna rurală Govora, plasa Ocolu-Otăsău, din care făceau parte satele: Curături, Gătejeşti, Govora – reşed. com. şi Prăjila. Casele situate pe dealul Palangine, la vest de staţiune, erau cuprinse în comuna rurală Păuşeşti-Otăsău. Din primăvara anului 1908, în urma unei reorganizări administrative, se formează comuna rurală Băile Govora, în componenţa Băile Govora – reşed. com., Curături, Gătejeşti, Prăjila, în plasa Govora, cu reşedinţa în Băile Govora. Satul Govora, format din patru mahalale, formează comuna rurală Govora.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

BADEA, CONSTANŢA

Pârâienii Valahiei / Constanţa Badea, Mihai Pârâianu, Petronela Badea ; cuvânt înainte

de Carmen Farcaş. - Ed. rev. - Râmnicu-Vâlcea : Intol Press, 2016

ISBN 978-606-8701-09-7

I. Pârâianu, Mihai

II. Badea, Petronela

III. Farcaş, Carmen (pref.)

94(498)

 

Luni, 05 Martie 2018 11:31

Presa vâlceană după 1989

Scris de
1989
 
1989, decembrie, 23. Râmnicu-Vâlcea: apare Orizonturi noi. Gazeta [ulterior, Ziarul]democraţiei vâlcene.  Cotidian editat de Consiliul Judeţean Vâlcea al Frontului Salvării Naţionale a României, apoi de Filiala Vâlcea a Societăţii Ziariştilor din România. Ultimul număr, 56/28 febr. 1990, după care şi-a schimbat numele în Evenimentul. 4 p, format 42 x 29, preţ 1 leu. Colegiul de redacţie: Ioan Barbu, Doru Moţoc, Marin Bulugea, Dorel Constantinescu, Florea Ciobanu, Iulian Popescu, Gheorghe Smeoreanu, Gheorghe Stanciu, Lucian Pavel, Gheorghe Stamate. La ultimul număr: Florea Ciobanu (red. şef), Dorel Constantinescu (red. şef adj.), Ion Stanciu (secr. gral. de red.), Ileana Anghelescu, Lucian Pavel. Red. şi adm.: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 7-9 (Rm.Vâlcea). Tip. Rm.Vâlcea. CPB
 

Dedic această carte soției mele, Elena Niță,

harnică și iubitoare întotdeauna

Se aduc mulțumiri firmei S. C. KYNITA S. R. L.

care a sponsorizat tipărirea cărții de față

 

Cuvânt înainte

 

Locuitor destoinic al plaiurilor comunei Berislăvești – comună mare, alcătuită acum din șapte sate, situate pe văile Munților Cozia – Florea I. Niță din satul Dângești este persoana căreia i se datorează elaborarea celei mai mari părți din Monografia comunei Berislăvești de la origini până în prezent, lucrare de referință în domeniu, și-n condiții tipografice excepționale. Autorul Florea I. Niță s-a dovedit a fi un împătimit iubitor al locurilor natale și, ca atare, hotărât în a nu le lăsa uitării. Încă din copilărie și adolescență l-a stăpânit dorința de a consemna tot ce a auzit – ca producție folclorică – de la sătenii lui vârstnici, de la părinți și neamuri, privind locurile, istoria înaintașilor – deci trecerea lor prin timp – sufletul lor cu toată bogăția de simțire exprimată în poveste, cântec și joc. În fond, comoara nemuritoare a unui neam.

În anul 1946, în urma unor adrese către Ministerul Afacerilor Interne, ale Prefecturii Judeţului Vâlcea, privind reînfiinţarea a două plăşi (respectiv Băbeni-Bistriţa şi Brezoiu), configuraţia Judeţului este urmă-toarea: plăşi – 8, com. urb. reşedinţă – 1, com. urb. nereşedinţă – 4, com. rur. – 128, sate – 455. Oraşul Băile Govora şi com. rurală Govora, în componenţa din anii anteriori, rămân în plasa Râmnicu Vâlcea (DJVAN, PJV, Tablou …, dos. nr. 23/1946).

Legea pentru unificarea administrativă şi pentru organizarea administraţiunii comunale a oraşului Bucureşti din 13 iunie 1925, cu modificările din 21 dec. 1925, teritoriul României Mari este împărţit în 71 judeţe, iar judeţele cuprind 498 plăşi şi 8.879 comune. Judeţul Vâlcea este împărţit în 9 plăşi, 3 comune urbane şi 128 comune rurale. Plasa Govora cu reşedinţa în comuna rurală Băile Govora, cuprindea 14 comune rurale, între care se afla Băile Govora cu satele: Curăturile, Gâtejeşti şi Prajila* şi Govora cu satele: Gurişoara*, Mahalaua – Mare, Ţigănia şi Vulpueşti (Alexandrescu, Legea …, 1925, 101-129). 

La 31 martie 1864, prin decret nr. 394, se promulgă Legea pentru comunele urbane şi comunele rurale, în care se stipulează „…toate satele, oraşele şi orăşelele (târgurile) României vor forma pe viitor comune independente supuse legii de faţă”. Comuna va îngriji singură interesele sale şi se va administra singură la marginea legilor. Ea formează persoana juridică. Primarul comunei rurale se alege direct de către alegători şi se confirmă de prefect. Comunele au de acum înainte un buget de venituri şi cheltuieli. Satele şi oraşele României vor forma în viitor comune independente. Pentru constituirea unei comune este nevoie de cel puţin 100 familii sau 500 locuitori (Indicele …, 1865, 1-7, 62, 91-104).

În decursul istoriei, populaţia s-a aşezat şi a creat localităţi (habitate) în funcţie de o serie de factori sociali, economici, naturali, istorico-politici etc. S-a ajuns astfel la crearea de sate şi oraşe, de localităţi de diferite mărimi, cu diverse caracteristici geografice şi economice. În acest context se înscrie şi oraşul Băile Govora, o aşezare mică, atât ca suprafaţă, cât şi ca număr de locuitori, ale cărei funcţii predominante sunt balneo-climaterică şi turistică.

Joi, 08 Februarie 2018 09:15

Centrul vechi Râmnicu Vâlcea

Scris de

Fotografie postată de către Costel Crăciun în 7.02.2018, la adresa https://www.facebook.com/anticariatcentral/posts/1169920999804797 cu explicaţia „Amplasamentul Coziei”.

 

Resursă electronică accesată/ accesibilă în data de 8 februarie 2018.

Ești aici: Home Valcea