Istorie Locala

Marți, 04 Septembrie 2012 14:29

Vâlcea culturală în perioada postbelică

Pentru Râmnic (dar nu numai), în ceea ce priveşte perioada imediat următoare celui de-al doilea război, este foarte important intervalul pe care l-am putea numi Momentul Leca Morariu. În urma ocupării Basarabiei de către ruşi, renumitul scriitor şi om de cultură venise şi se stabilise (împreună cu soţia sa, Octavia) în oraşul de sub Capela, în luna martie a anului 1944, odată cu Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi, unde fusese angajat. În scurt timp, universitarul basarabean a devenit un moment de referinţă pentru viaţa culturală a Râmnicului şi, implicit, a judeţului: casa lor s-a transformat într-un adevărat centru cultural. Pe lângă contribuţia pe care şi-a adus-o – ca profesor în domeniu – la dezvoltarea învăţământului muzical vâlcean, pasiunea şi preocupările lui pentru muzică au condus la alcătuirea unui ansamblu de cameră, din componenţa căruia, pe lângă cei doi soţi iniţiatori, făceau colegi instrumentişti de la şcoala de muzică din oraş. Orchestra a susţinut o serie de concerte, în localitate, cât şi în staţiunile balneare din jur ( . . . ). Când la Vâlcea ia fiinţă orchestra semisinfonică a Casei de cultură, De asemenea, soţii Morariu îşi vor da concursul, printre primii, la organizarea şi reuşita acţiunilor întreprinse de noua orchestră semisimfonică înfiinţată la câţiva ani după război, în cadrul Palatului de Cultură. Casa de sub Capela, a profesorului cărturar Leca Morariu, a adăpostit şi colocvii literare, cu care ocazie se comentau ultimele apariţii editoriale, noile orientări artistice, traducerile la modă pe atunci etc.61.

Publicat în Valcea
Marți, 04 Septembrie 2012 14:23

Vâlcea culturală în perioada interbelică

 

După sfârşitul Primului Război Mondial şi înfăptuirea Marii Uniri din 1918, viaţa culturală din Vâlcea a cunoscut o afirmare crescândă, în toate sectoarele: ar fi necesar un volum special pentru a reliefa bogăţia şi diversitatea de realizări ale vâlcenilor în această vastă şi complexă sferă a instituţiilor şi manifestărilor culturale, a personalităţilor care s-au manifestat într-un sector sau altul al vieţii spirituale. Din motive de spaţiu, nu va fi posibilă decât o concisă trecere în revistă a acestora, pentru ca lectorul vâlcean să ia act despre creaţiile generaţiilor anterioare în domeniul spiritual, iar cercetătorul din afara judeţului să-şi poată face o idee cât mai apropiată despre potenţialul cultural al acestei zone a ţării. Din motive de structură şi pentru ca lectorul să poate urmări la adevăratele lor dimensiuni, realizările din diferite domenii, vom păstra, în linii mari, aceeaşi structură ca la secvenţa anterioară: criteriul de bază va fi sectorul cultural de referinţă şi, în interiorul acestuia, principiul cronologic.

c-1. Perioada interbelică. În aceşti ani, au acţionat o serie de societăţi, asociaţii şi cercuri, o bună parte - despre care a fost vorba mai sus - înfiinţate înainte de primul război mondial, dar şi altele nou întemeiate, precum „Unirea” – Liga pentru Unitate Cetăţenească din Drăgăşani”, înfiinţată în dec. 1919, având drept scop „răspândirea cunoştinţelor de igienă, educaţie cetăţenească naţională, fizică, morală, intelectuală, prin conferinţe, şezători, cercuri culturale, reprezentaţii cinematografice, şcoli de adulţi, publicaţiuni etc.”1. Reamintim şi importanta Consfătuire a cadrelor didactice din Vâlcea, în octombrie 1929, când, sub conducerea subrevizorului Carp Greceanu, s-a hotărât reorganizarea cercurilor culturale şi înfiinţarea de cămine culturale în fiecare sat din Vâlcea2.

Publicat în Valcea
Marți, 28 August 2012 15:04

Vâlcea - Mânăstirea Turnu

Amplasată la poalele Muntelui Cozia, pe malul Oltului, Mânăstirea Turnu continuă o veche sihăstrie din secolul al XIV-lea, anterioară ctitoriei lui Mircea cel Bătrân de la Cozia, primind numele de la un fost turn masiv, construită în secolul al II-lea de legiunile romane, campate în Castrul „Arutela”, pe stânca numită „Piscul lui Teofil”.

Publicat în Valcea

Vestigiile arheologice atestă locuirea zonei Vâlcii încă din paleoliticul mijlociu. Descoperirile de la Bugiuleşti (comuna Tetoiu) au dovedit cu strălucire acest lucru; cercetările ulterioare au pus în evidenţă faptul că viaţa a continuat fără întrerupere în spaţiul vâlcean, până la formarea primelor aşezări şi apoi a unităţilor administrative. „Strămoşii noştri, daci sau geţi, locuiau acest pământ cu optsprezece veacuri  î. Ch.” 1.  Totuşi, nici „documentele epigrafice nu ne-au transmis niciun nume de sat dacic sau roman de pe teritoriul actualei Oltenii” 2. Rezultatele cercetărilor de specialitate confirmă, însă, existenţa a numeroase aşezări umane bine locuite, unele chiar în straturi suprapuse, din diferite epoci.

Publicat în Valcea

Foto: Constantin Brâncoveanu şi fiii săi  

 

În 1688 a fost ales domn al Ţării Româneşti logofătul Constantin Brâncoveanu, fiul lui Papa Brâncoveanu si al Stancăi Cantacuzino. Binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu şi-a rânduit domnia cu multă înţelepciune, aşa încât pe pãmântul ţării, în toatã domnia lui de un sfert de veac, ţara nu a cunoscut război, deşi era înconjurată de trei imperii care o duşmăneau. Cu multă chibzuinţă a ştiut să apere ţara de toţi şi, în felul acesta, în ţară a înflorit credinţa, prin ridicarea de lăcaşuri de închinare şi cultură, prin tipărirea de multe cărţi, mai ales religioase.

Aşa cum ne arată cronica lui Radu Greceanu, în vara anului 1690, la doi ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti, „s-au apucat Măria sa de Mânăstirea Hurezi, cu multă osârdie şi cheltuială, ispravnic trimiţând pe Pârvul Cantacuzino, vel stolnic“[1]. Însemnările marelui domnitor, aflate în biblioteca mănăstirii, arată că „într-al doilea an al domniei noastre pus-am temelie şi am început a zidi mănăstire“. Interesul domnului Constantin Brâncoveanu pentru ridicarea acestui sfânt lăcaş, este documentat şi în crezul său, aşa cum apare el pe pisania care se află deasupra uşii de intrare în biserica mare a mănăstirii: „Nu voi intra în sălaşul case mele, nu voi sui pe aşternutul patului de odihnă, nu voi da somn ochilor mei şi pleoapelor mele dormitoare şi repaus tâmplelor mele, până nu voi afla loc Domnului şi sălaş Dumnezeului lui Iacov“[2].

Publicat în Valcea
Miercuri, 27 Iunie 2012 13:53

Mircea cel Bătrân - mare voievod şi domn

Foto:  Lumina lui Mircea (şi a fiului său Mihail) la M-rea Cozia

 În vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418), Ţara Românească a cunoscut cea mai întinsă cuprindere teritorială din toata istoria sa medievală. Statul muntean se întindea de la Munţii Carpaţi până la Dunăre, de la Banatul Severinului până la Marea Neagră, cu posesiunile transilvane şi părţile tătăreşti şi cu cetatea Dârstorului[1]. Vrednic gospodar al ţării, Mircea s-a îngrijit de activitatea meşteşugarilor, de schimburile comerciale, iniţiind mai multe emisiuni monetare, a dat privilegii negustorilor transilvăneni şi polonezi. S-a preocupat de exploatarea bogăţiilor subsolului. A mărit capacitatea de apărare a ţării prin întărirea şi extinderea fortificaţiilor dunărene, prin crearea băniei Severinului.

Publicat în Valcea
Luni, 25 Iunie 2012 15:08

Vâlcea în Epoca romană

Foto: Castrul Arutela

Prezenţa romană pe teritoriul judeţului Vâlcea este atestată încă din perioada războaielor purtate de Traian împotriva lui Decebal. Această regiune a jucat un rol important în contextul pregătirii celei de-a doua campanii romane pentru supunerea regelui dac.

Campania romană de pe Valea Oltului organizată în contextul războaielor dacice. Pentru cel de-al doilea război (desfăşurat între anii 105-106), Traian (98-117) a conceput un plan strategic în care a integrat şi un corp expediţionar ce trebuia să înainteze de-a lungul Oltului. Concentrarea trupelor pentru acest corp a avut loc în zona de deschidere a Văii Oltului, în dreptul actualei localităţi Stolniceni.

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Afişez elemetele după tag: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010