Istorie Locala

În zona Râmnicului, loc central al arealului vâlcean şi având o poziţie geografică ideală, s-a desfăşurat din timpuri străvechi, o viaţă economică intensă, aici dezvoltându-se o civilizaţie veche de peste 2000 de ani1.

a) Existenţa şi continuitatea comunităţilor umane.Mărturiile pământului, bine păstrate, dovedesc existenţa unui număr relativ mare de complexe meşteşugăreşti, în cadrul aşezărilor de la Stolniceni şi Râureni, ele fiind oarecum diferenţiate2. Cele mai multe dintre aceste locuinţe - adâncite în pământ (bordeie) şi locuinţe de suprafaţă - sunt situate în zonele de deal şi câmpie, de-a lungul văilor cu terenuri fertile, dovedind o viaţă neîntreruptă în aceeaşi vatră a satului. Reţine atenţia, mai ales, nucleul de sate din zona Râmnicu-Vâlcea3.

Publicat în Valcea
Luni, 09 Februarie 2015 12:57

Râmnicu Vâlcea: aspecte toponimice

Foto: Un Plan al oraşului, de la 1857 (fragment)

Datorită vechimii Râmnicului şi a unităţilor administrative care îl compun, majoritatea toponimelor majore de pe raza oraşului prezintă interes atât din punct de vedere istoric, cât şi lingvistic. Le vom analiza succint pe fiecare, în ordine alfabetică, pentru a facilita găsirea lor de către cititorul interesat de domeniu.

Aranghel. Denumirea acestui sat care a intrat în componenţa municipiului, provine din pronunţia populară, care s-a impus, a Schitului Arhanghelul.

Publicat în Valcea

Foto: Daneş şi colab., 2006, 102-103; Wikipedia, Recensământul 2002

După instaurarea sa, regimul comunist a înlocuit vechea împărţire administrativ-teritorială a ţării, întrucât „contribuia la menţinerea şi adâncirea înapoierii politico-economice şi social-culturale a poporului român”, cu alta nouă care „să ajute la construirea socialismului în patria noastră şi la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale poporului muncitor”. Astfel, împărţirea tradiţională în judeţe, plăşi, oraşe şi comune, a fost înlocuită cu cea „după modelul sovietic” în regiuni, raioane, oraşe (de subordonare: republicană, regională şi raională) şi comune. Prin Legea nr. 5 / 1950, publicată în B.O. nr. 77 / 8 sept. 1950, pe cuprinsul ţării apar 28 regiuni, 177 raioane, plus 8 raioane în capitala ţării. Printre acestea se află şi Regiunea Vâlcea formată din 6 raioane, un oraş de subordonare regională, 5 oraşe de subordonare raională şi 129 comune.

Râmnicu-Vâlcea – oraş de subordonare regională, reşedinţă a regiunii Vâlcea şi a raionului Râmnicu-Vâlcea, avea în componenţă satele Aranghel, Buda, Dealul Malului, Feţeni, Goranu, Inăteşti, Lespezi, Ostroveni, Poenari, Priba, Săliştea şi Sticlăria.

Ocnele Mari – oraş de subordonare raională din raionul Râmnicu-Vâlcea, regiunea Vâlcea – era format din satele Copăcelu, Coşota, Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, Ocniţa, Slătioarele, Ţeica şi Valea Răii.

Comuna Căzăneşti era alcătuită din satele Bârseşti, Buleta, Căzăneşti (reşedinţa comunei), Râureni şi Stolniceni (Împărţirea 1950, Anexa).

În anul 1952, prin Decretul 331/ 27 sept. 1952, privind modificarea Legii nr. 5/1950, raionarea administrativ – economică a teritoriului R.P. Române se modifică. Numărul regiunilor s-a redus la 18, iar cel al raioanelor a ajuns la 192. Regiunea Vâlcea a fost desfiinţată, iar localităţile sale au fost distribuite în raioane nou formate din foste teritorii ale regiunilor Piteşti şi Craiova. Oraşul Râmnicu-Vâlcea, în aceeaşi alcătuire, rămânea oraş de subordonare regională şi reşedinţă a raionului Râmnicu-Vâlcea, regiunea Piteşti. Localităţile Ocnele Mari (oraş de subordonare raională) şi Căzăneşti (comună) în acelaşi format, rămân în raionul Râmnicu-Vâlcea, regiunea Piteşti (Indicatorul 1954).

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 21 febr. 1956, în noua alcătuire administrativă, cu teritoriul ţării împărţit în 16 regiuni, Râmnicu-Vâlcea – oraş de subordonare regională, reşedinţă a raionului cu acelaşi nume (inclusiv populaţia localităţilor componente - Aranghel, Argintari, Cetăţuia, Dealu-Malului, Inăteşti, Ostroveni, Poenari, Pribă şi Troian) înregistra 18.984 loc. (9.122 b. şi 9.862 f.). Goranu – comună reînfiinţată (compusă din satele Feţeni, Goranu-reşedinţă, Lespezi, Săliştea şi Sticlăria) avea 2.326 loc. (1.047 b., 1.249 f.), iar Râureni – comună nou formată (alcătuită din satele Căzăneşti, Copăcelu, Rîureni-reşedinţă, Stolniceni şi Valea-Răii) avea 4.282 loc. (2.379 b., 1903 f.). Toate localităţile se aflau în raionul Râmnicu-Vâlcea, regiunea Piteşti (Recensământul 1956, 100-113).

Prin Legea pentru îmbunătăţirea împărţirii administrative a teritoriului R.P.Române din 22-24 decembrie 1960, s-a recurs la o nouă împărţire administrativă. Teritoriul ţării a fost divizat în 16 regiuni, o parte dintre acestea primind noi denumiri (ex.: Piteşti = Argeş, Craiova = Oltenia, Timişoara = Banat, Oraşul Stalin = Braşov etc.), 2 oraşe republicane, 39 oraşe de subordonare regională, 146 raioane săteşti, 8 raioane orăşeneşti (în capitală) şi 139 oraşe de subordonare raională. Oraşul Râmnicu-Vâlcea şi comunele Goranu şi Râureni îşi păstrează aceeaşi configuraţie şi sunt situate în raionul Râmnicu-Vâlcea, regiunea Argeş („M.O.” nr. 1-4, 1961, 209-218).

La 15 martie 1966, recensământul populaţiei şi locuinţelor din R.S. România consemnează: Râmnicu-Vâlcea – oraş de subordonare regională şi reşedinţă de raion, cu o populaţie de 23.867 loc. (11.817 b., 12.050 f.); Râureni – comună inclusă în mediul urban, era formată din satele Braviţa, Căzăneşti, Copăcelu, Râureni şi Stolniceni, având o populaţie de 4.175 loc. (2.064 b., 2.111 f.), iar  Goranu – comună în mediul rural, avea în componenţa sa satele Goranu, Feţeni, Lespezi, Sălişte şi Sticlăria, însumând o populaţie de 3.136 loc. (Recensământul 1967, 57-67).

Legea nr. 2 din 16 februarie 1968, cu modificările ulterioare privind organizarea administrativă a teritoriului R. S. România, stipulează la art. 1 CTCEP Legis că teritoriul R.S. România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna. Prin această lege. se revine la unităţile administratve tradiţionale. Astfel, în urma propunerilor făcute de Comisia judeţeană şi discutate de către Consiliul Popular Judeţean Provizoriu într-o plenară comună cu Comitetul Judeţean al P.C.R., s-au aprobat unităţile administrative aferente judeţului Vâlcea: un municipiu – Râmnicu-Vâlcea şi 7 oraşe cu 41 localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor, o comună suburbană – Goranu şi 78 comune alcătuite din 568 de sate, din care 14 aparţin oraşelor.

Râmnicu-Vâlcea – municipiu, reşedinţă a judeţului Vâlcea, are ca localităţi componente: Oraşul RÂMNICU-VÂLCEA, Aranghel, Căzăneşti, Copăcelu, Dealu Malului, Poenari, Priba, Râureni, Stolniceni, Troianu. Goranucomună suburbană, este formată din satele: Goranu – reşedinţă, Feţeni, Lespezi, Săliştea. Satele Argintari, Cetăţuia, Inăteşti, Ostroveni au fost desfiinţate şi s-au contopit cu oraşul Râmnicu-Vâlcea, Braviţa s-a contopit cu localitatea Copăcelu, iar Sticlăria s-a contopit cu satul Goranu („B. O.”, 1981).

Componenţa localităţilor va rămâne cea prezentată mai sus până la 20 mai 1996, când comuna Goranu va fi desfiinţată şi înglobată în municipiul Râmnicu-Vâlcea. Satele Goranu şi Lespezi formează un cartier al oraşului Râmnicu-Vâlcea, iar Feţeni şi Săliştea devin localităţi componente municipiului Râmnicu-Vâlcea („M. O.”, 1996).

Redresarea natalităţii în condiţiile unor măsuri ferme de politică demografică, aplicate în toamna anului 1966, a determinat un salt substanţial al sporului natural al populaţiei, coroborat cu un spor migratoriu foarte ridicat („exodul rural”), datorat dezvoltării industriale rapide. În consecinţă, populaţia municipiului Râmnicu-Vâlcea cunoaşte o creştere spectaculoasă până în anul 1992, după care urmează o scădere lentă până în anul 2002, apoi o stagnare până în anul 2011. Vin să confirme această dinamică recensămintele din 5 ian. 1977, 7 ian. 1992 şi 18 martie 2002 şi datele estimative pentru anul 2011.

La 1 iulie 2011, municipiul Râmnicu-Vâlcea avea o populaţie estimată la 107.656 locuitori, făcând parte din categoria oraşelor din România cu peste 100.000 de locuitori (Wikipedia, 2011)

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II - Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012

Publicat în Valcea

Foto: Cele două diademe de aur, descoperite la Goranu, Râmnicu-Vâlcea (sec. XIII-XIV)

După părăsirea Daciei de către romani, în mileniul năvălirilor barbare, viaţa în Oltenia a continuat; în condiţii grele, desigur, teritoriul acesta niciodată n-a rămas nelocuit. Din perioada romană, avem menţionat tribul buridavensilor (cu centrul la Buridava, pe Olt, la doar câţiva kilometri de Râmnicu-Vâlcea), ce ocupa nord-estul Olteniei (în zona de deal şi de munte) şi staţiile (cu castre) de-a lungul „limesului Alutan” (…Rusidava, Pons Aluti, “Buridava”, Castra Traiana, Arutela, Praetorium, Pons Vetus) (Iordan, 2003, 9-10). În Oltenia de nord-est şi Muntenia de nord-vest, se aflau Ţara Loviştei şi Cnezatul lui Farcaş - precursoare, se pare, ale viitorului judeţ Vâlcea. Acest al doilea cnezat, va fi avut şi o reşedinţă – „capitală” – , care ar fi putut să fie chiar pe locul actualei reşedinţe a judeţului!

Publicat în Valcea
Luni, 09 Februarie 2015 11:09

Râmnicul comercial (1989 – prezent)

Râmnicul, oraş comercial? Desigur. Dar ... nu numai. În ceea ce priveşte comerţul, acesta a fost foarte dezvoltat, încă din perioada medievală, întrucât localitatea era (şi este şi acum) punct de întâlnire a diferitelor drumuri comerciale. S-a ajuns însă ca în prezent, oraşul să dispună de mari magazine alimentare şi industriale de tip supermarket, hypermarket şi mall, ale unor mari companii cum ar fi Kaufland, Carrefour, Express, Plus, Domo, Interex, Billa, Flanco, Ambient, Flamingo şi altele. Există, de asemenea, depozite de materiale „en gros” şi „en detail” cu materiale de construcţii, instalaţii, mobilier etc.

Publicat în Valcea
Page 8 of 8
Ești aici: Home Afişez elemetele după tag: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol II Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012